Műszaki vizsga-szoftverekkel szemben támasztott követelményekTisztelt Ügyfelünk!


Engedje meg, hogy rövid összefoglalót adjunk a műszaki vizsgáztatással, azon belül is a mérőszoftverekkel szemben támasztott követelményekről. Az elmúlt időszakban számos változás történt a technológiai előírásokról szóló rendeletekben és ehhez kapcsolódóan az NKH informatikai rendszereiben is. Az AutoTeszt 3 szoftvert folyamatosan bővítjük, igazítjuk az előírásokhoz, de ügyfeleinknek általában nem áll elegendő információ a rendelkezésére arról, hogy mi teszi szükségessé ezeket a változtatásokat. Némely előírás annyira összetett, hogy nagyon nehezen lehet kiigazodni rajta. Az NKH hivatalos leveleiben és módszertani útmutatóiban számos kérdést letisztáz, de ezek nem mindíg jutnak el a vizsgáztatókhoz. Az alábbiakban mérőmodulonként pontokba szedve összefoglaljuk a tudnivalókat, a leírás végén található a hivatkozott (letölthető) dokumentumok listája. A leírást folyamatosan bővítjük, frissítjük. Naprakész információkért látogassa meg ezt az oldalt a későbbiekben is.Emissziómérés benzin üzemű járműveken (nem OBD-s)


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


Gázelemző műszer:

a) a mérésügyi szerv által I. vagy 0 osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, 02, CO2) mérő és a l -értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel,

b) infravörös fényelnyelés elvén működő CO (%) és CH (ppm) tartalmat mérő, a mérésügyi szerv által a II. osztályba sorolt műszer,

c) infravörös fényelnyelés elvén működő kipufogógáz CO (%) tartalmat mérő műszer.

Megjegyzés: Az a) pontban meghatározott műszer biztosítása esetén a b) pont szerinti gázelemző műszer biztosítása nem szükséges.


a) pontban előírt gázelemző műszert csak a külső gyújtású benzinmotorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.


c) ponban előírt gázelemző műszert csak az Otto-rendszerű, kétütemű motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

(lásd.: 9/2010 Módszertani Útmutató)Fordulatszámmérő: (Megjegyzés: „ Spec. műszer)

A kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, valamint a zajméréshez, a vizsgált gépkocsi motorjának működési rendszerétől függően külső gyújtású benzin- és/vagy kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz egyaránt.
9/2010. Módszertani Útmutató

A jogszabály szerinti technológiával nem mérhető járművek környezetvédelmi

VizsgálatárólA Nemzeti Közlekedési Hatóság (továbbiakban: NKH) belső szabályozásáról és eljárási rendjéről szóló 1/2007. Elnöki Utasítás 1/e. pontja alapján kapott felhatalmazás alkalmazásával a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatának egységes gyakorlata érdekében az alábbi Módszertani Útmutatót adom ki.


1. Módszertani útmutató hatálya


Jelen módszertani útmutató azon járművekre terjed ki, amelyek vizsgálata a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRMKvVM együttes rendeletben meghatározott technológia alapján a járművek gyártóművi előírása, vagy más okból nem lehetséges, továbbá azon kétütemű járművekre, amelyek mérése a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 KÖHÉM rendelet 5. számú melléklet 1.2.5. c) pontjában felsorolt mérőműszerrel történik.


2. A vizsgálat végrehajtása


Az előírt technológia alapján nem mérhető járművek vizsgálata során a mérést a vizsgasori rendszertől függetlenül, manuálisan kell elvégezni.

A vizsgasorra feladott jármű vizsgálata során a mérősori szoftverrel végzett vizsgálatok közül a környezetvédelmi mérést ki kell hagyni (mint pótkocsik esetében). A környezetvédelmi ellenőrzést a mérőműszer diagnosztikai üzemmódjában kell elvégezni. A mérőműszer által megjelenített eredményt digitális fényképezőgéppel kell rögzíteni, amit a KÖKIR rendszerben az „Egyéb képek” közé kell feltölteni.

Az ezzel a módszerrel elvégzett környezetvédelmi vizsgálat eredményei a KÖKIR-ben manuálisan rögzíthetők. A vizsgálat során a KÖKIR-ben a minősítés ablak „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, miért nem volt lehetséges a mérés elvégzése (pl.: a motor elektronika nem teszi lehetővé üresjáratban a leszabályozási fordulatszám elérését).


Budapest, 2010. július 2.

Mikulás Róbert s.k.

főosztályvezető


77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól


1. melléklet

A vizsgáló állomásnak- a gépjármű fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeken túl - rendelkeznie kell: a környezetvédelmi felülvizsgálat technológiájának végrehajtásához szükséges, a vizsgálandó jármű típusokhoz, illetve járműkategóriához szükséges berendezésekkel, segédeszközökkel.


Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. (PeTitán Informatika Bt.)2. melléklet

A gázelemző és füstölésmérő műszereken és egyéb berendezéseken kívül a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez illeszthetőeknek kell lenni a jellemzők mérésére alkalmas berendezéseknek, illetve a járművek fedélzeti számítógépével kommunikálni képes OBD kiolvasóknak is.

31/2009. Módszertani Útmutató

Közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának eljárása


1. Általános szabályok

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére egy adott gépjárműfenntartó szervezet jogosult legyen, az NKH-val közreműködői megállapodást, illetve hatósági szerződést kell kötnie.


Műszeres mérés

Nem kötelező a mérést programvezérelt módon végrehajtani, de a technológiai

előírásokat manuálisan vezérelt mérés esetén is be kell tartani.

Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. Az idő mérése, a sávszélésség, szórások figyelése betartás, stb. (PeTitán Informatika Bt.)


A KÖKIR rendszerhez illesztett műszerek esetében nem kell dokumentálni a mérési

eredményeket, ha átadásra kerültek elektronikusan a KÖKIR rendszer számára.1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Tv. 24/A. §

(4) A típusvizsgáló és a vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárásban a közlekedési hatóság határozathozatal helyett a típusvizsgálóval, illetve a vizsgáló állomással hatósági szerződést köt a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre.


302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról


A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság bírálja el.

Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel


A vizsgáló állomással a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgálóállomás a tevékenységét végzi,

a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalástA Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság tájékoztatója

a 2010. július 1-jét követő változásokkal kapcsolatban


Tisztelt Partnerünk!


A hatályos jogszabályok értelmében 2010. július 1-től a hatósági eljárásban való közreműködés kizárólag megkötött hatósági szerződés esetén végezhető. Azok a vizsgálóállomások, akik esetében nem került megkötésre a hatósági szerződés, a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységüket a szerződés megkötéséig nem végezhetik.


2010. június 22-én elindult a KÖKIR rendszeren az új interfész. A mérősori szoftvergyártók és az érdekképviseletek jelezték, hogy kapacitás hiány miatt valamennyi vizsgálóállomás átállítását az új rendszerre nem képesek 2010. július 1-ig elvégezni.


A közlekedési hatóság a jogszabály végrehajtása alól felmentést nem adhat. A vizsgálóállomások ellenőrzése során a közlekedési hatóság ellenőrzése arra fog kiterjedni, hogy a vizsgálóállomás megtette-e a szükséges lépéseket a jogszabályban, illetve hatósági szerződésben meghatározott feltételek teljesítése érdekében, azaz rendelkezik-e visszaigazolt érvényes megrendeléssel, szerződéssel a feltételek teljesítésére.


A már átállított vizsgálóállomások nem állhatnak vissza a korábbi interfészre!


A technikai okok miatt nem mérhető járművek esetén folytatandó eljárásrendről a Stratégia és Módszertani Főigazgatóság Közúti Jármű Főosztálya módszertani útmutatót ad ki.


A megfelelő átmenet érdekében biztonsági okokból a régi interfészt a hatóság 2010. október 31-ig párhuzamosan üzemelteti, ez azonban nem jelenti azt, hogy az átállást nem kell a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni.


Kérjük együttműködésüket, hogy az átállás minél kevesebb problémával, nehézséggel járjon!Budapest, 2010. június 30.


Üdvözlettel:

Farkas László s.k.

m.b. Főigazgató
Emissziómérés benzin üzemű járműveken (OBD-s)5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


Gázelemző műszer:

a) a mérésügyi szerv által I. vagy 0 osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, 02, CO2) mérő és a l -értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel,77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól


1. melléklet

A vizsgáló állomásnak- a gépjármű fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeken túl - rendelkeznie kell: a környezetvédelmi felülvizsgálat technológiájának végrehajtásához szükséges, a vizsgálandó jármű típusokhoz, illetve járműkategóriához szükséges berendezésekkel, segédeszközökkel.

- OBD kiolvasóval

Az OBD rendszerrel rendelkező Otto-motoros jármű felülvizsgálatára OBD vagy EOBD kiolvasó legyen képes a jármű OBD rendszerét felismerni (OBD státus meghatározása), azzal kommunikálni, és a felülvizsgálat előírt, az OBD által gyűjtött és tárolt adatait kiolvasni.


Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. (PeTitán Informatika Bt.)2. melléklet

A gázelemző és füstölésmérő műszereken és egyéb berendezéseken kívül a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez illeszthetőeknek kell lenni a jellemzők mérésére alkalmas berendezéseknek, illetve a járművek fedélzeti számítógépével kommunikálni képes OBD kiolvasóknak is.
31/2009. Módszertani Útmutató

Közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának eljárása


1. Általános szabályok

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére egy adott gépjárműfenntartó szervezet jogosult legyen, az NKH-val közreműködői megállapodást, illetve hatósági szerződést kell kötnie.


Műszeres mérés

Nem kötelező a mérést programvezérelt módon végrehajtani, de a technológiai

előírásokat manuálisan vezérelt mérés esetén is be kell tartani.

Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. Az idő mérése, a sávszélésség, szórások figyelése betartás, stb. (PeTitán Informatika Bt.)


A KÖKIR rendszerhez illesztett műszerek esetében nem kell dokumentálni a mérési

eredményeket, ha átadásra kerültek elektronikusan a KÖKIR rendszer számára.1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Tv. 24/A. §

(4) A típusvizsgáló és a vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárásban a közlekedési hatóság határozathozatal helyett a típusvizsgálóval, illetve a vizsgáló állomással hatósági szerződést köt a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre.


302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról


A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság bírálja el.

Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel


A vizsgáló állomással a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgálóállomás a tevékenységét végzi,

a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást 

A Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság tájékoztatója

a 2010. július 1-jét követő változásokkal kapcsolatban


Tisztelt Partnerünk!


A hatályos jogszabályok értelmében 2010. július 1-től a hatósági eljárásban való közreműködés kizárólag megkötött hatósági szerződés esetén végezhető. Azok a vizsgálóállomások, akik esetében nem került megkötésre a hatósági szerződés, a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységüket a szerződés megkötéséig nem végezhetik.


2010. június 22-én elindult a KÖKIR rendszeren az új interfész. A mérősori szoftvergyártók és az érdekképviseletek jelezték, hogy kapacitás hiány miatt valamennyi vizsgálóállomás átállítását az új rendszerre nem képesek 2010. július 1-ig elvégezni.


A közlekedési hatóság a jogszabály végrehajtása alól felmentést nem adhat. A vizsgálóállomások ellenőrzése során a közlekedési hatóság ellenőrzése arra fog kiterjedni, hogy a vizsgálóállomás megtette-e a szükséges lépéseket a jogszabályban, illetve hatósági szerződésben meghatározott feltételek teljesítése érdekében, azaz rendelkezik-e visszaigazolt érvényes megrendeléssel, szerződéssel a feltételek teljesítésére.


A már átállított vizsgálóállomások nem állhatnak vissza a korábbi interfészre!


A technikai okok miatt nem mérhető járművek esetén folytatandó eljárásrendről a Stratégia és Módszertani Főigazgatóság Közúti Jármű Főosztálya módszertani útmutatót ad ki.


A megfelelő átmenet érdekében biztonsági okokból a régi interfészt a hatóság 2010. október 31-ig párhuzamosan üzemelteti, ez azonban nem jelenti azt, hogy az átállást nem kell a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni.


Kérjük együttműködésüket, hogy az átállás minél kevesebb problémával, nehézséggel járjon!Budapest, 2010. június 30.


Üdvözlettel:

Farkas László s.k.

m.b. Főigazgató
Emissziómérés dízel üzemű járműveken (nem OBD-s)


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


A füstölésmérő berendezés jellemzői:

a) a kipufogógázok fényátvilágítása elvén működik,

b) a kipufogócsőből vett minta alapján mér (mintavételes elven működik),

c) időállandója: T90= 900 ms és 1100 ms közötti értékű.

d) motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt,

e) nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik.


előírt füstölésmérő berendezést csak a kompressziós gyújtású (dízel) motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.


előírt jellemzőkkel rendelkező füstölésmérő berendezés helyettesíthető olyan attól eltérő egyéb füstölésmérő berendezéssel, amelyet a füstkibocsátás ellenőrzéséhez a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alkalmazni enged.


Fordulatszámmérő: (Megjegyzés: „ Spec. műszer)

A kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, valamint a zajméréshez, a vizsgált gépkocsi motorjának működési rendszerétől függően külső gyújtású benzin- és/vagy kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz egyaránt.


77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól


1. melléklet

A vizsgáló állomásnak- a gépjármű fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeken túl - rendelkeznie kell: a környezetvédelmi felülvizsgálat technológiájának végrehajtásához szükséges, a vizsgálandó jármű típusokhoz, illetve járműkategóriához szükséges berendezésekkel, segédeszközökkel.


Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. (PeTitán Informatika Bt.)


A környezetvédelmi felülvizsgálatra csak olyan konstrukciójú műszer alkalmazható, amely az alábbi két mérési mód közül legalább a következő b) pontban foglalt mérési móddal rendelkezik:

a) "A" mérési mód, amelyben a készülék a különböző (felfutási jelleg, dinamika stb.) jármű füstölési karakterisztikák mellett a mérésre előírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérő kamrájú, és 0,05 s-nál kisebb elektromos időállandójú készülék,

b) "B" mérési mód, amelyben a készülék a különböző (felfutási jelleg, dinamika stb.) jármű füstölési karakterisztikák mellett a mérésre előírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérő kamrájú, és 900-1100 ms közötti elektromos időállandójú készülék.


2. melléklet

A gázelemző és füstölésmérő műszereken és egyéb berendezéseken kívül a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez illeszthetőeknek kell lenni a jellemzők mérésére alkalmas berendezéseknek, illetve a járművek fedélzeti számítógépével kommunikálni képes OBD kiolvasóknak is.9/2010. Módszertani Útmutató

A jogszabály szerinti technológiával nem mérhető járművek környezetvédelmi

VizsgálatárólA Nemzeti Közlekedési Hatóság (továbbiakban: NKH) belső szabályozásáról és eljárási rendjéről szóló 1/2007. Elnöki Utasítás 1/e. pontja alapján kapott felhatalmazás alkalmazásával a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatának egységes gyakorlata érdekében az alábbi Módszertani Útmutatót adom ki.


1. Módszertani útmutató hatálya


Jelen módszertani útmutató azon járművekre terjed ki, amelyek vizsgálata a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRMKvVM együttes rendeletben meghatározott technológia alapján a járművek gyártóművi előírása, vagy más okból nem lehetséges, továbbá azon kétütemű járművekre, amelyek mérése a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 KÖHÉM rendelet 5. számú melléklet 1.2.5. c) pontjában felsorolt mérőműszerrel történik.


2. A vizsgálat végrehajtása


Az előírt technológia alapján nem mérhető járművek vizsgálata során a mérést a vizsgasori rendszertől függetlenül, manuálisan kell elvégezni.

A vizsgasorra feladott jármű vizsgálata során a mérősori szoftverrel végzett vizsgálatok közül a környezetvédelmi mérést ki kell hagyni (mint pótkocsik esetében). A környezetvédelmi ellenőrzést a mérőműszer diagnosztikai üzemmódjában kell elvégezni. A mérőműszer által megjelenített eredményt digitális fényképezőgéppel kell rögzíteni, amit a KÖKIR rendszerben az „Egyéb képek” közé kell feltölteni.

Az ezzel a módszerrel elvégzett környezetvédelmi vizsgálat eredményei a KÖKIR-ben manuálisan rögzíthetők. A vizsgálat során a KÖKIR-ben a minősítés ablak „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, miért nem volt lehetséges a mérés elvégzése (pl.: a motor elektronika nem teszi lehetővé üresjáratban a leszabályozási fordulatszám elérését).


Budapest, 2010. július 2.


Mikulás Róbert s.k.

főosztályvezető

 

 


31/2009. Módszertani Útmutató

Közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának eljárása


1. Általános szabályok

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére egy adott gépjárműfenntartó szervezet jogosult legyen, az NKH-val közreműködői megállapodást, illetve hatósági szerződést kell kötnie.


Műszeres mérés

Nem kötelező a mérést programvezérelt módon végrehajtani, de a technológiai

előírásokat manuálisan vezérelt mérés esetén is be kell tartani.

Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. Az idő mérése, a sávszélésség, szórások figyelése betartás, stb. (PeTitán Informatika Bt.)


A KÖKIR rendszerhez illesztett műszerek esetében nem kell dokumentálni a mérési

eredményeket, ha átadásra kerültek elektronikusan a KÖKIR rendszer számára.1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Tv. 24/A. §

(4) A típusvizsgáló és a vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárásban a közlekedési hatóság határozathozatal helyett a típusvizsgálóval, illetve a vizsgáló állomással hatósági szerződést köt a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre.


302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról


A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság bírálja el.

Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel


A vizsgáló állomással a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgálóállomás a tevékenységét végzi,

a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást


A Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság tájékoztatója

a 2010. július 1-jét követő változásokkal kapcsolatban


Tisztelt Partnerünk!


A hatályos jogszabályok értelmében 2010. július 1-től a hatósági eljárásban való közreműködés kizárólag megkötött hatósági szerződés esetén végezhető. Azok a vizsgálóállomások, akik esetében nem került megkötésre a hatósági szerződés, a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységüket a szerződés megkötéséig nem végezhetik.


2010. június 22-én elindult a KÖKIR rendszeren az új interfész. A mérősori szoftvergyártók és az érdekképviseletek jelezték, hogy kapacitás hiány miatt valamennyi vizsgálóállomás átállítását az új rendszerre nem képesek 2010. július 1-ig elvégezni.


A közlekedési hatóság a jogszabály végrehajtása alól felmentést nem adhat. A vizsgálóállomások ellenőrzése során a közlekedési hatóság ellenőrzése arra fog kiterjedni, hogy a vizsgálóállomás megtette-e a szükséges lépéseket a jogszabályban, illetve hatósági szerződésben meghatározott feltételek teljesítése érdekében, azaz rendelkezik-e visszaigazolt érvényes megrendeléssel, szerződéssel a feltételek teljesítésére.


A már átállított vizsgálóállomások nem állhatnak vissza a korábbi interfészre!


A technikai okok miatt nem mérhető járművek esetén folytatandó eljárásrendről a Stratégia és Módszertani Főigazgatóság Közúti Jármű Főosztálya módszertani útmutatót ad ki.


A megfelelő átmenet érdekében biztonsági okokból a régi interfészt a hatóság 2010. október 31-ig párhuzamosan üzemelteti, ez azonban nem jelenti azt, hogy az átállást nem kell a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni.


Kérjük együttműködésüket, hogy az átállás minél kevesebb problémával, nehézséggel járjon!Budapest, 2010. június 30.


Üdvözlettel:

Farkas László s.k.

m.b. Főigazgató

Emissziómérés dízel üzemű járműveken (OBD-s)


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


A füstölésmérő berendezés jellemzői:

a) a kipufogógázok fényátvilágítása elvén működik,

b) a kipufogócsőből vett minta alapján mér (mintavételes elven működik),

c) időállandója: T90= 900 ms és 1100 ms közötti értékű.

d) motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt,

e) nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik.


előírt füstölésmérő berendezést csak a kompressziós gyújtású (dízel) motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.


előírt jellemzőkkel rendelkező füstölésmérő berendezés helyettesíthető olyan attól eltérő egyéb füstölésmérő berendezéssel, amelyet a füstkibocsátás ellenőrzéséhez a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alkalmazni enged.77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól


1. melléklet

A vizsgáló állomásnak- a gépjármű fenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeken túl - rendelkeznie kell: a környezetvédelmi felülvizsgálat technológiájának végrehajtásához szükséges, a vizsgálandó jármű típusokhoz, illetve járműkategóriához szükséges berendezésekkel, segédeszközökkel.

- OBD kiolvasóval

Az OBD rendszerrel rendelkező Otto-motoros jármű felülvizsgálatára OBD vagy EOBD kiolvasó legyen képes a jármű OBD rendszerét felismerni (OBD státus meghatározása), azzal kommunikálni, és a felülvizsgálat előírt, az OBD által gyűjtött és tárolt adatait kiolvasni.


Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. (PeTitán Informatika Bt.)


A környezetvédelmi felülvizsgálatra csak olyan konstrukciójú műszer alkalmazható, amely az alábbi két mérési mód közül legalább a következő b) pontban foglalt mérési móddal rendelkezik:

a) "A" mérési mód, amelyben a készülék a különböző (felfutási jelleg, dinamika stb.) jármű füstölési karakterisztikák mellett a mérésre előírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérő kamrájú, és 0,05 s-nál kisebb elektromos időállandójú készülék,

b) "B" mérési mód, amelyben a készülék a különböző (felfutási jelleg, dinamika stb.) jármű füstölési karakterisztikák mellett a mérésre előírt pontossággal azonos értéket mutat, mint egy 430 mm hosszú mérő kamrájú, és 900-1100 ms közötti elektromos időállandójú készülék.
2. melléklet

A gázelemző és füstölésmérő műszereken és egyéb berendezéseken kívül a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez illeszthetőeknek kell lenni a jellemzők mérésére alkalmas berendezéseknek, illetve a járművek fedélzeti számítógépével kommunikálni képes OBD kiolvasóknak is.Tájékoztató levél (kivonat).

PeTitan Informatika

Tárgy: Tájékoztatás környezetvédelmi vizsgálattal kapcsolatban

Kálmán Péter úr


ügyvezető igazgató

Iktatószám: KH/MU/NS/A/1728/1/2010

részéreÜgyintéző: Zsován Noémi

petitan@petitan.huTisztelt Kálmán Úr!


A 2010. június 23-án érkezett levelében a környezetvédelmi felülvizsgálattal kapcsolatban feltett kérdéseire válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk.

.

.

A kompresszió gyújtású motorok környezetvédelmi vizsgálata során is kell és lehetséges is az OBD rendszert vizsgálni.

.

.

Budapest, 2010. július 6.

Üdvözlettel:
Mikulás Róbert s.k.

főosztályvezető
9/2010. Módszertani Útmutató

A jogszabály szerinti technológiával nem mérhető járművek környezetvédelmi

VizsgálatárólA Nemzeti Közlekedési Hatóság (továbbiakban: NKH) belső szabályozásáról és eljárási rendjéről szóló 1/2007. Elnöki Utasítás 1/e. pontja alapján kapott felhatalmazás alkalmazásával a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatának egységes gyakorlata érdekében az alábbi Módszertani Útmutatót adom ki.


1. Módszertani útmutató hatálya


Jelen módszertani útmutató azon járművekre terjed ki, amelyek vizsgálata a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRMKvVM együttes rendeletben meghatározott technológia alapján a járművek gyártóművi előírása, vagy más okból nem lehetséges, továbbá azon kétütemű járművekre, amelyek mérése a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990 KÖHÉM rendelet 5. számú melléklet 1.2.5. c) pontjában felsorolt mérőműszerrel történik.


2. A vizsgálat végrehajtása


Az előírt technológia alapján nem mérhető járművek vizsgálata során a mérést a vizsgasori rendszertől függetlenül, manuálisan kell elvégezni.

A vizsgasorra feladott jármű vizsgálata során a mérősori szoftverrel végzett vizsgálatok közül a környezetvédelmi mérést ki kell hagyni (mint pótkocsik esetében). A környezetvédelmi ellenőrzést a mérőműszer diagnosztikai üzemmódjában kell elvégezni. A mérőműszer által megjelenített eredményt digitális fényképezőgéppel kell rögzíteni, amit a KÖKIR rendszerben az „Egyéb képek” közé kell feltölteni.

Az ezzel a módszerrel elvégzett környezetvédelmi vizsgálat eredményei a KÖKIR-ben manuálisan rögzíthetők. A vizsgálat során a KÖKIR-ben a minősítés ablak „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, miért nem volt lehetséges a mérés elvégzése (pl.: a motor elektronika nem teszi lehetővé üresjáratban a leszabályozási fordulatszám elérését).


Budapest, 2010. július 2.


Mikulás Róbert s.k.

főosztályvezető


31/2009. Módszertani Útmutató

Közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának eljárása


1. Általános szabályok

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére egy adott gépjárműfenntartó szervezet jogosult legyen, az NKH-val közreműködői megállapodást, illetve hatósági szerződést kell kötnie.


Műszeres mérés

Nem kötelező a mérést programvezérelt módon végrehajtani, de a technológiai

előírásokat manuálisan vezérelt mérés esetén is be kell tartani.

Megjegyzés: A technológia manuálisan vezérelt méréssel nem tartható be! Ezért szükséges a mérést programvezérelt módon végrehajtani. Az idő mérése, a sávszélésség, szórások figyelése betartás, stb. (PeTitán Informatika Bt.)


A KÖKIR rendszerhez illesztett műszerek esetében nem kell dokumentálni a mérési

eredményeket, ha átadásra kerültek elektronikusan a KÖKIR rendszer számára.1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Tv. 24/A. §

(4) A típusvizsgáló és a vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárásban a közlekedési hatóság határozathozatal helyett a típusvizsgálóval, illetve a vizsgáló állomással hatósági szerződést köt a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre.


302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról


A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság bírálja el.

Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel


A vizsgáló állomással a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgálóállomás a tevékenységét végzi,

a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást


 


 

A Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság tájékoztatója

a 2010. július 1-jét követő változásokkal kapcsolatban


Tisztelt Partnerünk!


A hatályos jogszabályok értelmében 2010. július 1-től a hatósági eljárásban való közreműködés kizárólag megkötött hatósági szerződés esetén végezhető. Azok a vizsgálóállomások, akik esetében nem került megkötésre a hatósági szerződés, a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységüket a szerződés megkötéséig nem végezhetik.


2010. június 22-én elindult a KÖKIR rendszeren az új interfész. A mérősori szoftvergyártók és az érdekképviseletek jelezték, hogy kapacitás hiány miatt valamennyi vizsgálóállomás átállítását az új rendszerre nem képesek 2010. július 1-ig elvégezni.


A közlekedési hatóság a jogszabály végrehajtása alól felmentést nem adhat. A vizsgálóállomások ellenőrzése során a közlekedési hatóság ellenőrzése arra fog kiterjedni, hogy a vizsgálóállomás megtette-e a szükséges lépéseket a jogszabályban, illetve hatósági szerződésben meghatározott feltételek teljesítése érdekében, azaz rendelkezik-e visszaigazolt érvényes megrendeléssel, szerződéssel a feltételek teljesítésére.


A már átállított vizsgálóállomások nem állhatnak vissza a korábbi interfészre!


A technikai okok miatt nem mérhető járművek esetén folytatandó eljárásrendről a Stratégia és Módszertani Főigazgatóság Közúti Jármű Főosztálya módszertani útmutatót ad ki.


A megfelelő átmenet érdekében biztonsági okokból a régi interfészt a hatóság 2010. október 31-ig párhuzamosan üzemelteti, ez azonban nem jelenti azt, hogy az átállást nem kell a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni.


Kérjük együttműködésüket, hogy az átállás minél kevesebb problémával, nehézséggel járjon!Budapest, 2010. június 30.


Üdvözlettel:

Farkas László s.k.

m.b. FőigazgatóEmissziómérés során fényképkészítés


1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Tv. 46/D. §

(1) A jogszerű vizsgáztatás, vizsgálat és ellenőrzés, illetve a visszaélések kiszűrése és a megfelelő felelősségre vonás kezdeményezése érdekében a közlekedési hatóság jogosult

a) a közúti járművezetők vizsgáztatása,

b) a járművek műszaki vizsgálata,

c) a közúti járművek telephelyi ellenőrzése és

d) a járművezető-képzés feltételeinek ellenőrzése során a vizsgáztatásról, vizsgálatról és ellenőrzésről - adatrögzítés nélkül - elektronikus berendezéssel közvetlen kép- és hangmegfigyelést végezni.

(2) A közlekedési hatóságnak lehetővé kell tenni, hogy - a vizsgázó erre irányuló kérése esetén - az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsga letétele az (1) bekezdésben meghatározott megfigyelés nélkül is megtörténhessen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közvetlen megfigyelésről a közlekedési hatóság köteles mindenki számára jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni

a) az adott területen elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról (térfigyelés),

b) az elektronikus biztonságtechnikai rendszer által folytatott közvetlen megfigyelési rendszert alkalmazó üzemeltetőről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről.


1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Tv. 24/A. §

(4) A típusvizsgáló és a vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárásban a közlekedési hatóság határozathozatal helyett a típusvizsgálóval, illetve a vizsgáló állomással hatósági szerződést köt a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre.


302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról


A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság bírálja el.

Az engedély iránti kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:

a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását

a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel


A vizsgáló állomással a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgálóállomás a tevékenységét végzi,

a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást


 

A PeTitán Informatika Bt. tájékoztatást kért az NKH-tól, alábbi kérdésre (kivonat).

.

A kamera modulok tekintetében úgy értelmeztük a Tájékoztatójukat, hogy azok a vizsgáló állómások ahol műszaki vizsgáztatást is végeznek, egyértelműen kell, hogy tudjanak önálló környezetvédelmi vizsgálatot is végezni. Ennek megfelelően a kamera modult a környezetvédelmi felülvizsgáló rendszerhez is hozzárendeltük. Nyilván ennek használata nagyon ritkán fordul elő, de a lehetőséget biztosítani kell. Kérem jelezze ha egyetért.

.

Szeged, 2010. 06. 23.


Tisztelettel:

Kálmán Péter

IgazgatóVálasz


Tájékoztató levél (kivonat).

PeTitan Informatika

Tárgy: Tájékoztatás környezetvédelmi vizsgálattal kapcsolatban

Kálmán Péter úr


ügyvezető igazgató

Iktatószám: KH/MU/NS/A/1728/1/2010

részéreÜgyintéző: Zsován Noémi

petitan@petitan.huTisztelt Kálmán Úr!

 

Azon vizsgálóállomások, akik műszaki vizsgáztatást végeznek, önálló környezetvédelmi vizsgálatot is végezhetnek. A kamera használatát illetően a levélben leírt feltevésükkel egyetértek, mivel a műszaki vizsgálat és az önálló környezetvédelmi vizsgálat esetében is szükséges az automatikusan rögzített kép készítése, a kamera modul mindkettő vizsgálathoz szükséges.

 

 

Budapest, 2010. július 6.

Üdvözlettel:

Mikulás Róbert s.k.

főosztályvezető
Fékmérés személyfékpadon

(M1, N1, O1, O2)

 


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje

 

A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


Görgős fékerőmérő berendezés


1. A görgős fékerőmérő berendezések követelményei (Jelenleg hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet már nem tartalmazza!!!!)


1.1. Szerkezeti követelmények

1.1.1. Elfogadható méréstartomány:

kerékfékerő mérés esetében | 0–5 kN | 0–30 kN

működtető erő: pedálerő esetében | 0–600 N | 0–800 N

fékezőnyomás esetében | | 0–10 bar

motorkerékpár kézifék működtető erő | | 0–250 N

1.1.2. Legnagyobb megengedett tengelyterhelés legalább | 20 kN | 120 kN

1.1.3. Távolság a görgőpárok között:

görgőpárok belső szélei közötti távolság legfeljebb | 850 mm | 1000 mm

görgőpárok külső szélei közötti távolság legalább | 2000 mm | 2600 mm

1.1.4. Vizsgálható járművek abroncsméretei legalább | 12"–16" | 14"–22"

1.1.5. Vizsgálati sebesség | 3–5 km/h | 2–3 km/h

1.1.6. A görgők felülete:

a) a súrlódási tényező a gumiabroncs és a görgő között száraz és tiszta állapotban nem lehet kisebb mint 0,6,

b) a kivitel nem okozhatja a gumiabroncs sérülését.

1.1.7. A kerékcsúszás érzékelésére a berendezések bal- és jobboldali részegysége rendelkezzék a csúszás (szlip) mérésére és jelzésére alkalmas egységgel.

1.1.8. A villamos motor teljesítménye biztosítsa, hogy a hajtógörgők kerületi sebessége a legnagyobb megengedett fékerőnél se csökkenjen 10%-nál nagyobb értékkel.

1.1.9. A görgős fékerőmérő berendezés rendelkezzen a működtetőerő mérőműszerével (pedálerő vagy kivezérelt nyomásmérő).

 


A Közlekedési Főfelügyelet

közleménye

a közúti járművek hatósági vizsgálatának

egységes fékvizsgálati technológiájáról


A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 5. számú melléklet IV. fejezet 1.5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Közlekedési Főfelügyelet vezetője a közúti járművek hatósági vizsgálatának egységes fékvizsgálati technológiáját – a vizsgálat és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét – az alábbiak szerint határozza meg és adja ki.


Közúti járművek hatósági műszaki vizsgálatának egységes fékvizsgálati technológiája


1. Az egységes fékvizsgálati technológiát (a továbbiakban: fékvizsgálati technológia), illetve annak algoritmusát az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Az algoritmus alapján elkészült szoftvereket a Közlekedési Főfelügyelet szakértői vizsgálat után engedélyezi. A jóváhagyott szoftverrel működő próbapad hardver követelményeknek való megfelelőségét az illetékes Közlekedési Felügyelet hagyja jóvá.

3. A fékvizsgálati technológia egységes követelményeket támaszt a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáján alkalmazható számítógépes fékvizsgáló rendszerekkel szemben az alábbiak szerint:

3.1. A hardverrel szemben támasztott követelmények:

3.1.1. A hardver tegye lehetővé a próbapad számítógép billentyűzetről és/vagy távvezérlőről történő indítását/leállítását.

3.1.2. A kerekek megcsúszását a számítógép közvetlenül érzékelje és az algoritmusban megállapított szintnél jelezze a megcsúszást. A megcsúszás jelzésére elegendő a feltűnő kijelzés a képernyőn, a próbapad leállítása nem kötelező (megengedett). Ebben az esetben a próbapad biztonsági leállítása az algoritmusnak megfelelően történjen.

3.1.3. A próbapad rendelkezzen pedálerőmérővel és - légfékes gépjárművek vizsgálata esetén - kivezérelt nyomás mérővel.

3.1.4. A mért mennyiségek összes mérőjelét megfelelő átalakítón keresztül közvetlenül (külső mérőprocesszor, illetve szoftver közbeiktatása nélkül) a számítógép érzékelje, ezek:

a kerékfékerők (jobb és bal),

a pedálerő,

a kivezérelt nyomás,

a csúszásjel (jobb és bal).

3.1.5. A rendszer tegye lehetővé az erő- és nyomásértékek naponta történő dinamikus (a görgők üres forgatása közben történő) automatikus nullázását.


3.2. A szoftverrel szemben támasztott követelmények:

3.2.1. A szoftver:

vezérelje és ellenőrizze a vizsgálati technológia végrehajtását,

végezze el a mérési eredmények értékelését és tárolását és

legyen alkalmas:

a mérési eredmények mentésére,

a letárolt eredmények beolvasására és kiértékelésére, valamint

a fékerő határértékek fogadására,

azaz maradéktalanul valósítsa meg az 1. számú mellékletben rögzített algoritmust és eljárást.

3.2.2. A szoftver tegye lehetővé veszély esetén a próbapad számítógép billentyűzetről és/vagy távvezérlőről - egy erre kijelölt billentyűvel (pl [Escape]) történő - azonnali leállítását.

3.2.3. A szoftvernek legyen olyan menüpontja, mely a képernyőn megjeleníti a mért értékeket, s lehetővé teszi a mérlegkarral történő dinamikus (forgó görgők mellett történő) pontosságellenőrzést, illetve kalibrálást.


4. A fékvizsgálat eredményeinek kiértékelése során értékelni kell:

4.1. Üzemi fék esetén tengelyenként az állandó pedálerő, illetve légfék esetén az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján:

a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését,

a jobb és baloldali kerékfékerő ingadozást, és

a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

4.2. Rögzítő fék esetén

4.2.1. Izomerővel működtetett rögzítő fék esetén tengelyenként a legnagyobb, illetőleg megcsúszás esetén a megcsúszás előtt mért legnagyobb fékerők értékei alapján:

a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint

amennyiben a megcsúszás nem érhető el, akkor a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

4.2.2. Rugóerőtárolós rögzítő fék esetén tengelyenként az állandó kivezérelt nyomás mellett végzett mérés eredményei alapján:

a jobb és baloldali fékerők százalékos eltérését, valamint

a mért fékerőt az előírt minimális fékerő százalékában.

5. A fékvizsgálati technológia bevezetésekor a görgős fékerőmérő próbapadot kalibrálni kell.

6. A fékvizsgálati technológia kötelező alkalmazására vonatkozó határidőt az ER. 5. számú melléklete IV. fejezetének 1.5. pontja tartalmazza, azonban az ER. alapján alkalmazható egyéb fékvizsgálati technológia helyett alkalmazása a meghirdetését követően megengedett.


Közlekedési Főfelügyelet


 

75/2007 Elnöki Szabályzat


A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről

(kivonat)


1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, VALAMINT ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 263/2006. (XII. 26) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (továbbiakban: ER.-ben) foglaltak szerint, az M1, M2, M3, és az N1 kategóriájú járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgáján, a fékberendezés görgős fékpadon történő vizsgálatának egységes végrehajtása érdekében az alábbiakat rendelem el.

A fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálatát csak az ER. 5. sz. melléklete III. fejezetének 1. pontjában leírt követelményeknek megfelelő görgős fékerőmérő próbapadon, az ER 5. sz. mellékletének IV. fejezete 1.5 pontjában meghatározott egységes fékvizsgálati technológia (későbbiekben: EFT) alkalmazásával lehet elvégezni.

A közúti járművek hatósági görgős fékpadi vizsgálatának vezérlésére és a mért eredmények kiértékelésére szolgáló, az EFT szerint működő programok alkalmazhatóságát az NKH Központi Hivatala szakértői vizsgálat után engedélyezi. A jelenleg érvényes engedéllyel rendelkező programokat sorolja fel a szabályzat 1. sz. melléklete.

 

Az egyéb járműkategóriákba sorolandó járművek görgős fékpadi vizsgálatát a hatósági időszakos műszaki vizsgán az ER 5. sz. melléklete III. fejezetének 1. pontjának megfelelő görgős fékerőmérő berendezéssel, az ER 5. sz. melléklete IV. fejezetének 1. pontjában leírtak szerinti technológia betartásával kell elvégezni.

 

Budapest, 2007. április „ ”

 

Horváth Zsolt Csaba

elnökA NKH Központi Hivatala által engedélyezett, a közúti járművek hatósági műszaki vizsgálatának egységes fékvizsgálati technológiáját vezérlő programok:Engedély száma

és a kiadás dátuma:

Szoftver gyártója

Gyártó címe

Szoftver azonosító jele:

Alkalmazható az alábbi járműkategóriák vizsgálatánál

Az EFT 1.1 változata szerint működő programok:


948/4/2005

2005. 09. 29

PeTitan Informatikai Bt

6723 Szeged

Kereszttöltés u. 23/a

AUTO-TESZT 2.0

M1, M2, M3, N1, N2, N3

ER 5. sz. melléklet IV. fejezet 1. pontja (Jelenleg hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet már nem tartalmazza!!!!)

IV. fejezet: Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei


1. A fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata


1.1. A fékberendezések vizsgálatához a III. fejezetben meghatározott görgős fékerőmérő próbapadot kell alkalmazni.


1.2. A görgős fékerőmérő próbapad forgalomba helyezés előtti, időszakos, valamint előzetes gépjárműfenntartói vizsgálathoz történő használata során működtetni kell a beépített vezérlő, adatgyűjtő, értékelő és dokumentáló (nyomtató) funkciókat.


1.3. A fékberendezés vizsgálati eredményeit tartalmazó mérési jegyzőkönyvet (a berendezés által rögzített és kinyomtatott adatokat, diagramot) a jármű vizsgálatával összefüggően készülő vizsgáztatási bizonylatokhoz csatoltan kell megőrizni.


1.4. A fékberendezés értékelését az MR-ben meghatározott követelmények szerint kell elvégezni.


1.5. 1A III. fejezetben meghatározott görgős fékerőmérő próbapadon végzett fékvizsgálat részletes technológiáját, a vizsgálat és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét a Közlekedési Főfelügyelet – a közlekedési és vízügyi miniszter jóváhagyásával – állapítja meg és a Közlekedési és Vízügyi Értesítőben teszi közzé.

A fékvizsgálati technológia alkalmazása:

M1 és N1 járműkategória vizsgálata esetén 2002. július 1. napjától,

egyéb járművek fékvizsgálata esetén 2003. január 1. napjától

kötelező.


1.6. A fékvizsgálati technológiára vonatkozó átmeneti rendelkezések


1.6.1. Az 1.5. pontban az egységes fékvizsgálati technológia közzétételére és a kötelező alkalmazás időpontjára vonatkozóan meghatározott időpontig a vizsgáló állomások a fékberendezések vizsgálatára és minősítésére

a) a korábbi feljogosításban foglaltak szerinti fékvizsgálati módszert,

b) az azonos kategóriájú járművek vizsgálatára kijelölt vizsgáló állomások bármelyike számára engedélyezett fékvizsgálati módszert alkalmazhatják.


1.6.2. Az 1.6.1. pontban meghatározott módszerek közül a vizsgáló állomás vezetője választhat, azonban a választott fékvizsgálati módszer meghatározását a területi közlekedési felügyelettel köteles előzetesen írásban közölni.


 

 

O1, O2 : ráfutó fékek vizsgálata fékpróbával történik.

A fék hagyományos módon ellenőrizve, oldalcsúszás nem tapasztalható, megfelelt.Fékmérés teherfékpadon

(M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R, S, LJ)

 

(M2, M3) EFT-vel, lásd. Fékmérés személyfékpadon (M1, N1)


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


1.2.20. A 1.2.2., a 1.2.9., a 1.2.5. a) pontban és a 1.2.6. pontokban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.


1.2.2. Görgős fékerőmérő berendezés 1.2.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.2.5. Gázelemző műszer 1.2.6. Füstölésmérő berendezés

 

75/2007 Elnöki Szabályzat

A gépjárművek és pótkocsik fékvizsgálatánál alkalmazott joghatályos mérések kiértékeléséről

(kivonat)

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA, VALAMINT ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 263/2006. (XII. 26) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (továbbiakban: ER.-ben) foglaltak szerint, az M1, M2, M3, és az N1 kategóriájú járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgáján, a fékberendezés görgős fékpadon történő vizsgálatának egységes végrehajtása érdekében az alábbiakat rendelem el.


Fékmérés teherfékpadon

(N2, N3, O3, O4, T, R, S, LJ)


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


1.2.20. A 1.2.2., a 1.2.9., a 1.2.5. a) pontban és a 1.2.6. pontokban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.


1.2.2. Görgős fékerőmérő berendezés 1.2.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.2.5. Gázelemző műszer 1.2.6. Füstölésmérő berendezés


(Jelenleg hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet már nem tartalmazza!!!!)


1.6. A fékvizsgálati technológiára vonatkozó átmeneti rendelkezések


1.6.1. Az 1.5. pontban az egységes fékvizsgálati technológia közzétételére és a kötelező alkalmazás időpontjára vonatkozóan meghatározott időpontig a vizsgáló állomások a fékberendezések vizsgálatára és minősítésére

a) a korábbi feljogosításban foglaltak szerinti fékvizsgálati módszert,

b) az azonos kategóriájú járművek vizsgálatára kijelölt vizsgáló állomások bármelyike számára engedélyezett fékvizsgálati módszert alkalmazhatják.


1.6.2. Az 1.6.1. pontban meghatározott módszerek közül a vizsgáló állomás vezetője választhat, azonban a választott fékvizsgálati módszer meghatározását a területi közlekedési felügyelettel köteles előzetesen írásban közölni.Fékmérés motorkerékpárfékpadon

(L)

 

 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


1.2.20. A 1.2.2., a 1.2.9., a 1.2.5. a) pontban és a 1.2.6. pontokban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.


1.2.2. Görgős fékerőmérő berendezés 1.2.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.2.5. Gázelemző műszer 1.2.6. Füstölésmérő berendezés


(Jelenleg hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet már nem tartalmazza!!!!)


1.6. A fékvizsgálati technológiára vonatkozó átmeneti rendelkezések


1.6.1. Az 1.5. pontban az egységes fékvizsgálati technológia közzétételére és a kötelező alkalmazás időpontjára vonatkozóan meghatározott időpontig a vizsgáló állomások a fékberendezések vizsgálatára és minősítésére

a) a korábbi feljogosításban foglaltak szerinti fékvizsgálati módszert,

b) az azonos kategóriájú járművek vizsgálatára kijelölt vizsgáló állomások bármelyike számára engedélyezett fékvizsgálati módszert alkalmazhatják.


1.6.2. Az 1.6.1. pontban meghatározott módszerek közül a vizsgáló állomás vezetője választhat, azonban a választott fékvizsgálati módszer meghatározását a területi közlekedési felügyelettel köteles előzetesen írásban közölni.


Lengéscsillapítottság mérés

(M1, N1)

 


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


A vizsgáló állomáson vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának - a meghatározott technológia szerinti - vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


1.2.20. A 1.2.2., a 1.2.9., a 1.2.5. a) pontban és a 1.2.6. pontokban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.


1.2.2. Görgős fékerőmérő berendezés 1.2.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.2.5. Gázelemző műszer 1.2.6. Füstölésmérő berendezés

3. Lengéscsillapító vizsgáló próbapadok követelményei (Jelenleg hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet már nem tartalmazza!!!!)


3.1. Talperő ingadozást mérő lengéscsillapító vizsgáló próbapad

3.1.1. Terhelési, méret és szerkezeti kialakítási követelmények:

Megengedett legkisebb kerékterhelés legfeljebb: 0,8 kN

Megengedett legnagyobb kerékterhelés legalább: 5 kN

Gerjesztőlapok belső széleinek távolsága legfeljebb: 900 mm

Gerjesztőlapok külső széleinek távolsága legalább: 1800 mm

Vizsgálható jármű gumiabroncsának legnagyobb külső átmérője: 800 mm

Maximális gerjesztő frekvencia: legalább 24 Hz

Gerjesztő löket: 6+-0,05 mm

Gerjesztőlap mozgása: szinuszos, önpárhuzamos (legnagyobb eltérés: 0,1 mm)

Gerjesztés iránya: függőleges

Gerjesztő felület: vízszintes, sík

Erőmérő kivitele: elmozdulásmentes

Kijelzett érték: a rezonanciafrekvencián megmaradó legkisebb talperő a statikus kerékterhelés %-ában

Két oldal gerjesztése: időben különállóan

Hajtómotor kikapcsolásától a megállásig szükséges idő: legalább 15 s

3.1.2. Pontossági követelmények:

Erőmérés: +-1% végkitérésre vonatkoztatva

Mérési eredmény reprodukálhatósága a gerjesztőlapon azonos helyen álló gépkocsival, 50% maradó talperőt biztosító csillapítás mellett +-2% végkitérésre vonatkoztatva

Mérési eredmény reprodukálhatósága a keresztirányban megengedett ráállási pontatlansági határhelyzetben: +-4% végkitérésre vonatkoztatva

3.1.3. Mozgékonysági küszöbérték (érzékenység): 100 N


3.2. Amplitúdó-érzékelő lengéscsillapító vizsgáló próbapad

(Az amplitúdó-érzékelő lengéscsillapító vizsgáló próbapad 2005. január 1. napjáig alkalmazható, amennyiben

a) rendelkezésre állnak a vizsgálandó járműtípusokra vonatkozó határértékek, és

b) a berendezést 2000. január 1. napja előtt telepítették.)KÖKIR kapcsolat


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

5. számú melléklet

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje


1.1.9. Gépjárművek és pótkocsik időszakos vizsgálata csak azon a vizsgáló állomáson végezhető, amely a közlekedési hatóság információs rendszerével való adatcseréhez rendelkezik legalább 1024 Kbit/sec sávszélességű internet kapcsolattal, publikus internet felől fix IP címmel, valamint az adatcserét végző számítástechnikai eszközökkel.


1.2.19. A közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozás feltételei

a) telephelyenként különböző publikus internet felől fix IP cím,

b) internet böngésző program (Firefox 2.x, vagy Internet Explorer 7.x.)

c) Windows, vagy azzal egyenértékű rendszerek,

d) Acrobat Reader 8.x.

e) Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas legalább 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD olvasó, DVD olvasó, Operációs rendszer és környezete:Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17" TFT -1280*1024) 600 dpi lézernyomtató, 1200dpi scanner, billentyűzet pufferes vonalkód olvasó, digitális fényképezőgép, vizsgasori fékpad szoftver által vezérelt digitális kép (640*480 jpeg) készítésére alkalmas eszköz,

f) azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.).


1.2.20. A 1.2.2., a 1.2.9., a 1.2.5. a) pontban és a 1.2.6. pontokban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.


1.2.2. Görgős fékerőmérő berendezés 1.2.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.2.5. Gázelemző műszer 1.2.6. Füstölésmérő berendezés